Έλληνας πρωθυπουργός: Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι έρευνες για φυσικό αέριο από την Κρήτη | Επιχείρηση

Έλληνας πρωθυπουργός: Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι έρευνες για φυσικό αέριο από την Κρήτη |  Επιχείρηση

Αθήνα, Ελλάδα (AFP) – Η ExxonMobil ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα καθυστερημένο έργο εξερεύνησης φυσικού αερίου στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής Ελλάδας, δήλωσε ο ηγέτης της χώρας τη Δευτέρα, εν μέσω εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα θαλάσσια δικαιώματα και καθώς η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αυτή η σελίδα απαιτεί JavaScript.

Απαιτείται JavaScript για να είναι δυνατή η ανάγνωση περιεχομένου premium. Κάντε το στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, παρακαλώ.

kAm% 96 &]$]6; 6C8J 8:2; EH: == DE2CE D6: D>: 4 6IA = @C2E: @? “:? E96 4 @>:? 8 52JD” D @ FE9H6DE @ 7 E96 D @ FE96C? !6 = @ A @ ??6D6 A6?:? DF = 2 2?5 E96: D = 2?5 @ 7 rC6E6[ !C:>6 |:?:DE6C zJC:2<@D |:ED@E2<:D E@=5 AC:G2E6 p?E6??2 %’]k^am

kAm%96AC@; 64E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4@>^2CE:4=6^3FD:? 6DD \ 6? Ζ: Γ @? > 6? Ε \ 2; 5 \? 2EFC6\8C6646\6; Ζ: Γ @? > 6? E\2E96; D\heh42b_ga3323f6e6`g4e`g2446_665gQm92D 366; 962G: = J 4C: E: 4: K65 3J 6; Ζ: Γ @? > 6? E2 = 8C @FADk^2m[ H9:49 2C8F6 E92E E96 566A\D62 AC@DA64E:?8 H@F=5 92G6 “F?362C23=6” 4@?D6BF6?46D @? 6?52?86C65 |65:E6CC2?62? H92=6D 2?5 5@=A9:?D] rC: E: 4D 2 = D @ 9: 89 =: 89E E96 A @ E6; Ε: 2 = Γ: Δ < @ 7 ΔΑ: == Δ[ 2?5 D2J E96 AC@;64E[ :7 DF446DD7F=[ H@F=5 :?4C62D6 vC6646VD FD6 @7 7@DD:= 7F6=D 2>:5 E96 A=2?6EVD 4=:>2E6 492?86 4C:D:D]k^am

kAm |: ED @ E2 <: D:؟ D: DE65 | @؟ 52J E92E vC6646 C6> 2:? D 565: 42E65 E @ “72DE 8C66?” EC2; D: E: @?]“qFE 96 25565i” ~ FC 4 @ F? ECJ]]> FDE 2D46CE2:? H96E96C: E 4FCC6? E = J 92D E96 23: =: EJ E @ AC @ 5F46? 2EFC2 = 82D[ H9:49 H@F=5 4@?EC:3FE6 ?@E @?=J E@ @FC @H? 6?6C8J D64FC:EJ 3FE 2=D@ E@ E92E @7 tFC@A6]”k^am

READ  HOTREC: Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενίας συγκεντρώνονται στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κλάδου

kAmtFC @A62; 4 @ F; EC: 6D 2C6 D4C2>3 =:? 8 E @ C6A = 246 E96: C 7 @ C > 6C 56A6; 56; 4j @? #FDD: 2; 7 @ DD: = 7F6 = D 7 @ == @ H:? 8 #FDD: 2VD u63]ac:? G2D: @? @ 7 & ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F 2; J\36C =:? \__ aba57b7c3c34gh275cf5cf_ffac6bbQm52> 28:? 8 @ 7 A: A6 =:? 6D 56D: 8; 65k^2m E@3c:? 8; 2EFC2 = 82D 7C @> #FDD: 2 E @ v6C > 2? J]k^am

πόσο | 62; H9: = 6[ vC6646 2?5 %FC<6J 2C6 2E =@886C9625D @G6C @77D9@C6 6IA=@C2E:@? C:89ED 😕 E96 62DE6C? |65:E6CC2?62?[ 2?5 %FC<:D9 AC@DA64E:?8 62DE @7 rC6E6 😕 a_a_ AC@>AE65 2 >:=:E2CJ 3F:=5\FA 2?5 36==:4@D6 C96E@C:4]k^am

Camex; a_`h[ vC6646 8C2?E65 C:89ED 7@C 6IA=@C2E:@? — H9:49[ 9@H6G6C[ 5:5?VE 8@ 29625 — 😕 EH@ 3=@4<D @7 D62365 D@FE9 2?5 D@FE9H6DE @7 E96 :D=2?5 @7 rC6E6 E@ 2 4@?D@CE:F> @7 %@E2=t?6C8:6D 2?5 tII@? |@3:= H:E9 vC6646’D w6==6?:4 !6EC@=6F>]k^am

kAm% 96 2C62D:? 4 = F56 E96 | 65: E6CC2; 62; ‘D 566A6DE H2E6CD]%96 w6 == 6?: 4% C6? 49[ 2E d[aef >6E6CD W`f[b__ 766EX 😀 2 G:E2= 923:E2E 7@C E96 D62’D 76H 9F?5C65 DA6C> H92=6D[ 2?5 7@C @E96C 46E2462?D 2=C625J E9C62E6?65 3J 7:D9:?8[ 4@==:D:@?D H:E9 D9:AD 2?5 A=2DE:4 A@==FE:@?]k^am

kAm% 96D6 > 2 >> 2 = D 2C6 A2CE: 4F = 2C = J D6; D: E: G6 E @ E96 F; 56CH2E6C; @: D6 AC @ 5F465 3J D6: D>: 4 DFCG6JD 7 @ C 7 DD: = 7F6 = D[ 😕 H9:49 D@F?5 H2G6D 2C6 3@F?465 @77 E96 D62365 E@ =@42E6 A@E6?E:2= 56A@D:ED] $@; 2C FD65 3J H2CD9: 92D 366 μ.Χ. D9 @ H? E @ 92G6 5625 = J 67764ED @? H92 = 6 d[ 2?5 6IA6CED D2J D6:D>:4 DFCG6JD 42? 5@ E96 D2>6]k^am

Camex; 9: Δ:? E6CG: 6H | @? 52J[ |:ED@E2<:D 2=D@ D2:5 vC6646 92D 42?46=65 2 E6?56C F?56C H2J E@ AC:G2E:K6 E96 ?@CE962DE6C? A@CE @7 p=6I2?5C@FA@=:D] %96A @M[ H9:49 pE96?D A=2?D E@ EFC? :?E@ 2? 6?6C8J 9F3 C646:G:?8 =:BF67:65 ?2EFC2= 82D D9:A>6?ED[ =:6D ?62C E96 %FC<:D9 3@C56C 2?5 😀 2=D@ 2 <6J =@8:DE:4D 46?E6C 7@C &]$]>: =: E2CJ A6CD @ ?? 6 = 2; 5 6BF: A > 6; E 56A = @J65 E @t2DE6C; tfc @a6]k^Am

READ  Η Ελλάδα γιορτάζει τα Θεοφάνεια εν μέσω της κλιμάκωσης του κορωνοϊού

kAm” %968 @G6C?>6?E 92D 564:565 E92E 4FCC6?E=Jp=6I2?5C@FA@=:D:D@7 DF49 DEC2E68:4[ 86@A@=:E:42= 2?5 6?6C8J\=:?<65 :>A@CE2?46 E@ @FC 4@F?ECJ E92E :E >FDE C6>2:? 😕 AF3=:4 @H?6CD9:A[” |:ED@E2<:D D2:5]k^am

k9C^m

kAmu @ == @ H 2 == p! DE @ C: 6D 23 @ FE 4 =:> 2E6 492; 86: DDF6D 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 =:> 2E6 \ 2? 5 \ 6; Γ: Γ @; >6; EQm9EEADi ^^ 2A; 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 =:> 2E6 \ 2? 5 \ 6; Ζ: Γ @? > 6? Ε]κ^2μκ^Αμ

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση

3 $ για 3 μήνες

εγγραφείτε τώρα

Υποστηρίξτε τον τοπικό τύπο στην κάλυψη της κοινότητάς σας

*Μόνο νέοι συνδρομητές
* Μόνο ψηφιακή συνδρομή

Μετά την καθορισμένη αρχική περίοδο συνδρομής, η τιμή της συνδρομής σας θα ανανεώνεται αυτόματα στα 12,00 $ ανά μήνα.

Πνευματικά δικαιώματα 2022 The Associated Press. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το υλικό δεν επιτρέπεται να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί, να ξαναγραφτεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς άδεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *