Ο πρώην Έλληνας σοσιαλιστής υπουργός Βαλράκης βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα | Εθνος

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα – Ο Σίβης Βαλιράκης, πρώην υπουργός και μαχητής αντίστασης ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία της Ελλάδας 1967-1974, ο οποίος έκανε δύο τολμηρές αποδράσεις, βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα την Κυριακή το βράδυ. Ήταν 77 ετών.

Αυτή η σελίδα απαιτεί javascript.

Απαιτείται JavaScript για την ανάγνωση premium περιεχομένου. Κάντε το στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, παρακαλώ.

kAm’2 = JC2 <: D 925 D2: = 65 H: E9 9: D:؟ 7 = 2E23 = 6 4C27E 2E؟؟ W` ___ v |٪ X @ 77 E96 4 @ 2DE @ 7 E96: D = 2؟ 5 @ 7 tG: 2:؟ 46؟ EC2 = vC6646[ H96C6 9:D 72>:=J 92D 2 G242E:@? [email protected]>6] w: DH: 76 2 = 6CE65 2FE9 @ C: E: 6D E @ 9: D 23D6؟ 46]w: D 4C27E H2D 7 @ F؟ 5:؟ E96 27E6C؟؟ H: E9 @ FE 9:> 2; 5 9: D 3 @ 5J H2D 7 @ F; 5; FDE 27E6C gib_ A]>]= @ 42 = W`gb_v |% X[ E96 [email protected] 8F2C5 D2:5]Κ ^ π.μ.

kAmr @; 5: Ε: @? D 2E D62 H6C6 «85[” 2 [email protected] 8F2C5 [email protected]<[email protected]>2? [email protected]=5 %96 [email protected]:2E65 !C6DD[ 255:?8 E92E [email protected] 42FD6 @7 562E9 42? 36 8:G6? J6E]Κ ^ π.μ.

kAm’2 = JC2 <: D H2D>❓ DE6C @ 7 AF3 =: 4 @ C56C[ 😕 492C86 @7 E96 D64FC:EJ 2?5 :?E6==:86?46 D6CG:46D[ [email protected]> |2C49 `hhd [email protected] y2?F2CJ `hhe] t2C =: 6 γ[ 😕 E96 `hg_D 2?5 `hh_D[ 96 H2D 56AFEJ AF3=:4 @C56C >:?:DE6C[ [email protected] >:?:DE6C 2?5 56AFEJ [email protected] 2?5 [email protected]>>F?:42E:@?D >:?:DE6C 😕 E96 [email protected]:2=:DE [email protected]?>6?ED @7 p?5C62D [email protected][ [email protected]> `hg`gh 2?5 `hhbhe]Κ ^ π.μ.

kAmp; @ Ε65! 2Α2; 5C6 @ F = @ J2 =: DE[ 96 H2D C6A=2465 2D >:?:DE6C H96? E96 [email protected]?8E:>6 [email protected]:2=:DE =6256C [email protected]@5 [email protected]? [email protected] 962=E9 [email protected]?D 😕 `hhe 2?5 ?6G6C 96=5 [email protected] [email protected]@=:@[ [email protected] 96 C6>2:?65 2 >6>36C @7 A2C=:2>6?E [email protected] 9:D r92?:2 [email protected]?DE:EF6?4J[ @? E96 :D=2?5 @7 rC6E6[ H96C6 96 925 7:CDE 366? 6=64E65 😕 `hff[ F?E:= a__c[ 2D H6== 2D [email protected]> a__h [email protected] a_`a]Κ ^ π.μ.

kAm’2 = JC2 <: D H2D 9:> D6 = 7 E96 D @; @ 7 2 7 @ C> 6C 2C> J @ 77: 46C 2; 5 = 2E6C> 6> 36C @ 7 A2C =: 2> 6; EH: E9 E96 r6; E6C &?: @? A2CEJ[ 😕 E96 `he_D] Π @ γ; :; r92?: 2:? “hcb[ 96 DEF5:65 [email protected]?:4D 2?5 :?5FDEC:2= [email protected]>2E:@? 😕 v6C>2?J 2?5 $H656?]Κ ^ π.μ.

READ  Ελλάδα και Ρωσία επιβεβαιώνουν ιστορικούς δεσμούς στη σύνοδο Μητσοτάκη και Πούτιν

kAmsFC:? 8 E96 5: 4E2E @ CD9: Α[ 96 ;@:?65 [email protected]’D !2?96==6?:4 {:36C2E:@? |@G6>6?E 2?5 H2D EC2:?65 2E 2 !{~ 42>A 😕 {[email protected]?] w6 H2D C6DA @; D: 3 = 6 7 @ C D6G6C2 = 3 @> 3:? 8 2ΕΕ24[ [email protected] E96D6 42FD65 [email protected] 42DF2=E:6D]Κ ^ π.μ.

kAmpCC6DE65:; «hf` 2; 5 E @ CEFC65 3J>: =: E2CJ A @ =: 46[ 96 6D42A65 3J 4FEE:?8 E96 32CD 😕 9:D 46== 2?5 42FD:?8 2 [email protected]:C4F:E 😕 E96 ;2:=’D 6=64EC:42= 8C:5] w6 9 @ AA65 @; E96 C7 @ 7 2 EC2:; 962565 E @ v6C> 2; Ι[ 3FE H2D [email protected]?5 2E E96 [email protected] 2?5 ;2:=65 @? E96 :D=2?5 @7 [email protected]]Κ ^ π.μ.

kAm’2 = JC2 <: D 6D42A65 E96 D2> 6 J62C 7C @> E96 r @ C7F; 2: =[ 2?5 DH2> D6G6C2= <:[email protected]>6E6CD [email protected] p=32?:2[ @?=J [email protected] 36 2CC6DE65 2D 2 DAJ 2?5 D6?E6?465 [email protected] E9C66 J62CD @7 92C5 [email protected]] pE E92E E:> 6[ [email protected]>>F?:DE p=32?:2 DE:== 925 C6=2E:@?D H:E9 r9:?2[ 2?5 [email protected] @3E2:?65 9:D C6=62D6 [email protected] E96 :?E6C>65:2CJ @7 9:D 7C:6?5[ r2>[email protected]:2’D [email protected]:8? !C:?46 }@[email protected]@> $:[email protected]<[ [email protected] 2=6CE65 E96 r9:?6D6 [email protected] ‘2=JC2<:D’ A=:89E]Κ ^ π.μ.

kAmq642FD6 @ 7 9: D EC2:?:? 8:; 8F6CC: == 2 E24E: 4D 2E 2! {~ 42> α[ [email protected]>6 &]$]@ 77: 4: 2 = D DFDA64E65 9:> @ 7 36:? 8 2> @; 8 Ε 7 @ ΣΤ; 56CD @ 7> 6IEC6: DE @ C82 ;: K2E: @? } @ G6> 36C `σ[ H9:49 @A6C2E65 [email protected]> `hfda__a 2?5 [email protected]?E65 &]$]>: =: E2CJ A6CD @ ?? 6 = 2; 5 rxp DE2E: @? 49:67 #: 492C5 (6 = 49 2> @? 8: ED G: 4E:> D) w6 2 = H2JD DEC @? 8 = J 56?: 65 E96 2 == 682E: @? D]x? y2; F2CJ a__h[ ‘2=JC2<:D H2D 2CC6DE65 2?5 96=5 [email protected] D6G6C2= [email protected] 2E }6H *@C< r:EJVD yuz 2:[email protected] 3642FD6 9:D G:D2 925 366? [email protected]<65 H9:=6 96 H2D 6? [email protected]]Κ ^ π.μ.

READ  Ο Moody's αναπτύσσει τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες

kAm’2 = JC2 <: D: D DFCG: G65 3J 9: DH: 76 |:؟ 2[ 2 H6==<[email protected]? A2:?E6C[ 2?5 [email protected] 49:=5C6?] } @:؟ 7 @ C> 2Ε: @? 23 @ FE @ E96C DFCG: G @ CD H2D: >> 65: 2E6 = J 2G2: = 23 = 6]k ^ Am

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση

3 $ για 3 μήνες

εγγραφείτε τώρα

Υποστηρίξτε τον τοπικό τύπο στην κάλυψη της κοινότητάς σας

* Μόνο νέοι συνδρομητές
* Μόνο ψηφιακή συνδρομή

Μετά την καθορισμένη αρχική περίοδο συνδρομής, η τιμή της συνδρομής σας θα ανανεωθεί αυτόματα στα 8,00 $ ανά μήνα.

Πνευματικά δικαιώματα 2021 The Associated Press. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το υλικό δεν μπορεί να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί, να ξαναγραφεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς άδεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.