Ρελέ Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο: Μάσκες, ήρεμη επευφημία, προσοχή | Αθλητισμός

ΤΟΚΙΟ (AFP) – Οι διοργανωτές σκοπεύουν να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν το Ολυμπιακό ρελέ πυρκαγιάς ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι τυχόν αποτυχία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το άνοιγμα των Αγώνων του Τόκιο σε λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες.

Αυτή η σελίδα απαιτεί javascript.

Απαιτείται JavaScript για την ανάγνωση premium περιεχομένου. Ενεργοποιήστε το στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

kAm% 96 @ C82 ;: K6CD DA @ <6:؟ 56E2: = @؟ ٪ F6D52J 23 @ FE E96: CA = 2؟ D 7 @ C E96 C6 = 2J[ H9:49 :D D4965F=65 [email protected] 368:? @? |2C49 ad [email protected]> [email protected]? uF<FD9:>2 AC6764EFC6] ٪ 96 C6 = 2J H: == 4C: DD4C @ DD y2A2؟ 7 @ C E96؟ 6IE 7 @ FC> @; E9D H: E9 “_[___ CF??6CD 42CCJ:?8 E96 [email protected]]Κ ^ π.μ.

kAmxE’D 2 = D @ 2 DJ> 3 @ =: 4FCE2:? C2: D6C 7 @ C E96 A @ DEA @; 65 ~ = J> Α: 4D[ 2?5 E96C6 😀 [email protected] [email protected]@> [email protected] [email protected]] x7 E96 C6 = 2J DEF> 3 = 6D -: 7 E96C6: D 2; @ FE3C62 <@ 7 r ~ 'xs `h -: E 4 @ F = 5 AF == 5 @ H؟ E96 ~ = J> A: 4D H: E9: E 2; 5 E96 A = 2 ?? 65 @ Α6;: 8 @; yF = J ab 2E% @ ]κ ^ Αμ

kAm ”% 96 @ 3; 64E: G6 @ 7 E96 ~ = J> A: 4 E @ C49 C6 = 2J: DE @ 6; 92; 46 E96 6; E9FD: 2D>[” D2:5 %@D9:[email protected] |[email protected][ E96 rt~ @7 E96 @C82?:K:?8 [email protected]>>:EE66 [email protected] 92D [email protected] 366? AFE 😕 492C86 @7 E96 C6=2J] (6? 665 E @ 32 = 2? 46 E9 😕 8DFE 36EH66? 3C 😕 8 😕 8 6? E9FD: 2D> 2? 5 AC6G6? E 😕 8 r ~ ‘xs “h 😕 764E: @?]”Κ ^ Αμ

kAm% 96 C6 = 2J = :?[ A2CE:4F=2C=J H:E9 >F49 @7 E96 @C82?:K2E:@?2= DE277 [email protected]>:?8 [email protected]> %@<[email protected][ H96C6 E96 r~’xs`h @FE3C62< 92D 366? >@DE D6G6C6 😕 y2A2?]Κ ^ π.μ.

kAm% 96C6 H2D E2 = 6; E @ 7 6 =:> 😕 2Ε:; 8 E @ C49 C = 2[ H9:49 92D :ED [email protected]@ED 😕 E96 `hbe q6C=:? ~=J>A:4D] qFE E92E H2D BF: 4 <= J 5: D>: DD65 D:; 46 E96 C6 = 2J; @ H252JD: D 962G: = @ J DA; D @ C65 3J r @ 42 / r @ = 2 2; 5% @ J @ e2]k ^ π.μ.

READ  Ο Τσιτσίπας, ο Ρούμπλεβ, ο Γουαβρίνκα χάνουν στο Ρότερνταμ | Μπάφαλο σπορ

kAmy2A2; 92EEC: 3FE65 23 @ FE g[e__ 562E9D [email protected] E96 [email protected]@?2G:CFD[ 72C 76H6C E92? >@DE [email protected]?EC:6D :ED D:K6] qFE E96C6: D DEC @? 8 @ AA @ D: E: @? E @ E96 ~ = J> A: 4D[ 2?5 >F49 @7 :E 😀 5F6 [email protected] E96 762C @7 =2C86 [email protected] DAC625:?8 E96 G:CFD]Κ ^ π.μ.

kAm ~ C82;: K6CD 2C6 6IA64E65 E @ 2 ?? @ ΣΤ; 46:; Ε96; 6IE Η66 <: 7 72؟ D 7C @> 23C @ 25 H: == 36 23 = 6 E @ 2EE6; 5 E96 ~ = J> A: 4D]&? D @ FC465 C6 @ CED 7 @ C D612C2 = H66[ E96C6 😀 [email protected]?8 AC6DDFC6 [email protected] =6E ‘x!D 2EE6?5 — [email protected]=6 [email protected] @3E2:?65 E:4<6ED [email protected]> :?E6C?2E:@?2= 7656C2E:@?D[ ?2E:@?2= ~=J>A:4 [email protected]>>:EE66D[ 2?5 [email protected][email protected]]Κ ^ π.μ.

kAm% 96 ~ = J> A: 4D H: == 762EFC6 “[___ 2E9=6E6D H:E9 c[c__ >@C6 [email protected]>:?8 [email protected] E96 !2C2=J>A:4D[ H9:49 @A6? @? pF8] ac]% 96J H: == @ A6C2E6 = 2C86 = J:? 2 3F33 = 6[ 36 E6DE65 C68F=2C=J[ 2?5 [email protected]>6 H:== [email protected]>6 H:E9 G244:?2E:@?D]Κ ^ π.μ.

kAmu2; Δ 2 = @; 8 E96 C @ 25D: 56D H2E49:; 8 E96 C6 = 2J Υ: == 36 2D <65 E @ D @ 4: 2 = 5: DE2؟ 46[ H62C >2D<D[ 2?5 4966C BF:6E=J] ٪ 96J H: == 36 32 ؟؟ 65 2 = E @ 86E96C 7C @> E96 «vC2; 5 $ E2CE “46C6> @? J 2E y ‘: == 286[ [email protected] 72C [email protected]> E96 D:E6 `_ J62CD [email protected] @7 E96 62CE9BF2<6[ EDF?2>: 2?5 >[email protected]? @7 E9C66 ?F4=62C [email protected]]Κ ^ π.μ.

Cambi = 62 DE ‘g[___ [email protected]=6 5:65 😕 E96 EC2865J[ 2?5 E96 2C62 92D [email protected] 7F==J [email protected]]Κ ^ π.μ.

kAm ~ C82;: K6CD H2C; E96J H: == DE @ AC C6C @ FE6 E96 E @ C49 -C C6> @ G6 CF ?? 6CD -: 7 E96J E96J; 665 E @]k ^ Αμ

kAm “% 9: D: D 8 @ 😕 8 E @ 36 2 = @? 8 C6 = 2J[ 2?5 2D H6 >2J 7:?5 E96 ?646DD:EJ [email protected] 492?86 E96 CF=6D @7 @A6C2E:@? [email protected]?5 E96 A2?56>:4[ @C 2D E96 [email protected]= [email protected]?5:E:@?D 492?86[” D2:5 w:56>2D2 }2<2>FC2[ 82>6D 56=:G6CJ @77:46C [email protected] E96 @C82?:K:?8 [email protected]>>:EE66] 2Δ

READ  Ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός αποκατέστησε την Αθηνά Πύλη

kAm ——— k ^ Am

Κατασκήνωση! ~ = J> A: 4Di k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A; 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ @ = J> A: 4 82> 6DQm9EEADi ^^ 2A; 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ @ = J> A: 4/82> 6Dk ^ 2m 2; 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ p! Qm9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ p! k ^ 2mU> 52D9j $ A @ CEDk ^ Am

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση

3 $ για 3 μήνες

εγγραφείτε τώρα

Υποστηρίξτε τον τοπικό τύπο στην κάλυψη της κοινότητάς σας

* Μόνο νέοι συνδρομητές
* Μόνο ψηφιακή συνδρομή

Μετά την καθορισμένη αρχική περίοδο συνδρομής, η τιμή της συνδρομής σας θα ανανεωθεί αυτόματα στα 8,00 $ ανά μήνα.

Πνευματικά δικαιώματα 2021 Associated Press. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το υλικό δεν μπορεί να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί, να ξαναγραφεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς άδεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *