WFW: μια νέα εποχή στην ελληνική εθνική ναυτική νομοθεσία από τον Μάιο του 2023

Οι ειδικοί της Watson Farley & Williams εξηγούν πώς ένας νέος νόμος για το ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο (ο Νέος Κώδικας) θα επηρεάσει την ελληνική εθνική ναυτιλιακή νομοθεσία.

tΟ νέος νόμος, που τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2023, αντικαθιστά τον ισχύοντα κώδικα που χρονολογείται από το 1958 και θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική λειτουργία του μητρώου μεταξύ άλλων, λένε η Βαλίνα Γκιουζελάκη και η Ματίνα Κανελλοπούλου.

Οι διατάξεις του νέου νόμου έχουν ως στόχο:

 • αποκατάσταση της συνοχής στον Κώδικα, ο οποίος έχει αλλάξει δραματικά μετά την επικύρωση πολλών διεθνών συμφωνιών·
 • Προώθηση της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας των συναλλαγών που σχετίζονται με τη λειτουργία και το νομικό καθεστώς των πλοίων·
 • Ρύθμιση σύγχρονων μορφών θαλάσσιας δραστηριότητας που προηγουμένως είχαν παραβλεφθεί, με ταυτόχρονη μεταρρύθμιση των υφιστάμενων συστημάτων που έχουν αποδειχθεί στην πράξη ατελή, ανεπαρκή ή ξεπερασμένα, όπως τα συστήματα θαλάσσιας ασφάλισης και ναύλωσης·
 • επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου του Κώδικα μέσω της ψηφιακής λειτουργίας του Μητρώου. Και
 • Προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών παρέχοντας τις καταλληλότερες λύσεις για την προστασία του καθεστώτος των Ελλήνων ναυτικών σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής τους ζωής.

Δείτε την ακόλουθη περίληψη πολλών βασικών διατάξεων του νέου νόμου.

Α. Ευρύτερος ορισμός του «πλοίου»

 • Ο νέος νόμος επαναπροσδιορίζει και διευρύνει τη νομική έννοια του τι θεωρείται «πλοίο» σύμφωνα με την τεχνική και επιστημονική συναίνεση.
 • Η έννοια της «πλωτής φορτηγίδας» εισήχθη επίσης για να καλύψει πλωτές πλατφόρμες, αποθήκες, πλωτές εγκαταστάσεις, γερανούς και πλατφόρμες.

ΣΙ. Ψηφιοποίηση του ημερολογίου του πλοίου
Η μακροχρόνια πολιτική των λιμενικών αρχών για τήρηση αρχείων με τη μορφή έντυπων αντιγράφων και χειρόγραφων καταχωρήσεων στα αρχεία τους θα καταργηθεί, με τον νέο νόμο να δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική λειτουργία του αρχείου, και συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρονική τήρηση αρχείων και ηλεκτρονική κατάθεση·
 • Υποβολή εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική υπογραφή· Και
 • Έκδοση διπλωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών υπηκοότητας), πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή.

Γ- Απλή και προτιμώμενη υποθήκη σκάφους
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ενιαίες διατάξεις για τη σύσταση απλών και προνομιούχων υποθηκών σε πλοίο. Αντίστοιχα, καταργείται το Νομοθετικό Διάταγμα 3899/1958 σχετικά με την προνομιούχο υποθήκη.

Αν και σε πολλές περιπτώσεις ο νέος νόμος επαναλαμβάνει τους ήδη ισχύοντες κανόνες, εισάγονται αρκετοί νέοι κανόνες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εξής:

 • Περιορισμοί χωρητικότητας για προτιμώμενη υποθήκη: Παρόλο που ο νέος νόμος διατηρεί περιορισμούς χωρητικότητας για την καταχώριση προτιμώμενης υποθήκης (π.χ. μόνο σκάφη 500 ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 500 μικτών τόνων μπορούν να υποθηκευθούν με προνομιακή υποθήκη), εισάγει επίσης τη δυνατότητα μείωση των ποσοτικών περιορισμών της εν λόγω χωρητικότητας όταν εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα·
 • Υποθήκη υπό ναυπήγηση πλοίων: Ο νέος νόμος επιτρέπει τη σύσταση απλής ή προτιμώμενης υποθήκης σε πλοίο υπό ναυπήγηση.
 • Ρύθμιση: Ο νέος νόμος προβλέπει ότι ως χρόνος υποθήκης (είτε απλή είτε προτιμώμενη) είναι ο χρόνος κατάθεσης της σχετικής αίτησης εγγραφής της υποθήκης στο οικείο νηολόγιο. Αυτός είναι ο ισχύων κανόνας για τον καθορισμό της ρύθμισης των υποθηκών σε πλοία νηολογημένα σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. ;
 • Ακυρότητα υποθήκης που εγγράφηκε μετά από αποκλεισμό: Ο νέος νόμος τροποποιεί τον προηγούμενο κανόνα ότι κάθε υποθήκη που εγγράφεται μετά την καταχώριση είναι άκυρη για όλους και ορίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια υποθήκη πρέπει να είναι άκυρη μόνο έναντι του μέρους που επιβάλλει την κατάσχεση. Και
 • Υποχρεωτική Ακύρωση Υποθήκης σε Πτώχευση: Ο νέος νόμος επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων του πτωχευτικού νόμου βάσει του οποίου κάθε υποθήκη που χορηγείται εντός έξι μηνών πριν από την «ύποπτη περίοδο» και μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης υπόκειται σε υποχρεωτική ακύρωση. Τονίζεται, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις που ισχύουν για τα στεγαστικά δάνεια.
READ  Επαγγελματικό πρόγραμμα δεξιοτήτων εργασίας

Δ – Ναυτιλιακές παραχωρήσεις
Ο νέος νόμος αποκαθιστά τα βασικά χαρακτηριστικά των ναυτικών δεσμεύσεων (δηλαδή, είναι άμεσα εκτελεστά από το νόμο, «ακολουθούν» την απαίτηση που ασφαλίζετε και υπερισχύουν οποιασδήποτε υποθήκης και άλλων δευτερευουσών απαιτήσεων) και ορίζει τον οφειλέτη με γενικό τρόπο, συλλαμβάνοντας και τα δύο τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή του σκάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο:

 • Τα ναυτικά δικαιώματα προηγούνται κάθε υποθήκης (όπως συνηθίζεται διεθνώς) με εξαίρεση τις υποθήκες σε πλοία που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 13 του 2687/1953, οπότε αυτή η υποθήκη υπερτερεί των θαλάσσιων υποχρεώσεων.
 • Οι παραχωρήσεις αναφέρονται στο πλοίο και δεν περιλαμβάνουν τον ναύλο.
 • Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι πιστωτές για την κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του σκάφους αφαιρούνται από το προϊόν της εκτέλεσης και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πιστωτών. Το ίδιο ισχύει για τυχόν έξοδα που καταβάλλονται για τη φύλαξη του σκάφους μετά την κατάσχεσή του.
 • Τα προνόμια πρώτης κατηγορίας (φόροι ναύλων, τέλη και δικαιώματα που επιβαρύνουν ένα πλοίο) παραμένουν αμετάβλητα. Ωστόσο, τα εμπράγματα βάρη για δασμούς και δικαιώματα που επιβαρύνουν το σκάφος θα εξασφαλίσουν τέτοια απαίτηση μέχρι το ποσό που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την κατάσχεση.
 • Τα προνόμια κατηγορίας ΙΙ (μισθοί καπετάνιου και πληρώματος, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης), Κατηγορία ΙΙΙ (βοήθεια με αξιώσεις ναυτιλίας) και κατηγορίας IV (αξιώσεις σύγκρουσης πλοίου) παραμένουν αμετάβλητα.
 • Τα βάρη «επιβιώνουν» της συμβατικής εκποίησης του πλοίου, εφόσον το πρόσωπο υπέρ του οποίου δημιουργείται η δέσμευση καταθέσει σχετική αγωγή με την οποία αναγνωρίζεται το εν λόγω προνόμιο εντός τριών μηνών από την καταχώριση της πώλησης στο σχετικό νηολόγιο. Η παραπάνω προθεσμία είναι ένα έτος για την αναγνώριση των προνομίων πλοιάρχου και των μισθών του πληρώματος. Και
 • Τα δικαιώματα αποδεσμεύονται μετά την πώληση ενός πλοίου μέσω δημοπρασίας, αν και ένας πιστωτής του οποίου η απαίτηση δεν ικανοποιείται πλήρως εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να το επιδιώξει με τον νέο ιδιοκτήτη του εν λόγω πλοίου.
READ  Η BYD βοηθά το ελληνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο να επιταχύνει στη γρήγορη λωρίδα

ε- Υποχρεώσεις μεταβίβασης μετά τη μεταφορά του πλοίου

 • Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, η μεταβίβαση πλοίου μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τυχόν υφιστάμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το πλοίο. Αυτό θα ακυρωθεί τώρα και ο αγοραστής δεν θα είναι υπεύθυνος για τέτοιες οφειλές προς τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ωστόσο, τα δικαιώματα των πιστωτών εξακολουθούν να προστατεύονται περισσότερο ή λιγότερο ως εξής:

ένα. Αυτός ο νέος κανόνας δεν ισχύει όσον αφορά τα θαλάσσια προνόμια που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη του πλοίου. Και
ΣΙ. Οι γενικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των πιστωτών από δόλιες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων παρέχουν επίσης επαρκή προστασία.

Και το. τρέχοντα πλοία

 • Επανακαθορισμός του νομικού καθεστώτος για τη λειτουργία των πλοίων (εφοπλισμός) σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.
 • Ο νέος νόμος διευκρινίζει ότι η διακοπή της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να ανακοινωθεί είτε με κοινή δήλωση του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή είτε, σε περίπτωση διαφοράς, μετά από δικαστική απόφαση. Και
 • Ο νέος νόμος προβλέπει ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει την ευθύνη του πλοιοκτήτη για αξιώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του πλοίου είναι το καταλληλότερο δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές περιστάσεις (δηλ. τη σημαία του πλοίου, τη δικαιοδοσία των μερών, τον τόπο όπου έγιναν και/ή εκτελέστηκαν οι σχετικές συμφωνίες και οποιαδήποτε επιλογή δικαίου συμφωνήθηκε μεταξύ του πλοιοκτήτη και του φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου).
  «Η έννοια της δέσμευσης πλοίων ως προσωρινών μέτρων που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών του 1952 και τον Ελληνικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».
READ  Η AEGEAN Airlines υποστηρίζει ΜΚΟ παρέχοντας πασχαλινά δώρα στους επιβάτες

Οργανισμός Διοίκησης και Ναυτιλίας

 • Εισάγονται οι έννοιες του διαχειριστή πλοίου και του πράκτορα πλοίου.

Η. Ευθύνη Ρύπανσης

 • Ο νέος νόμος αναφέρεται σε διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την ευθύνη λόγω ρύπανσης από πετρέλαιο, την ευθύνη για τη ρύπανση από το πετρέλαιο ντίζελ, την ευθύνη τρίτων που προκύπτει από τη ρύπανση από το καύσιμο ντίζελ και την ευθύνη για επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες.

Πρώτον – ενημέρωση των διατάξεων ενοικίασης

 • Ένας ευρύτερος ορισμός δίδεται στην έννοια της «ναύλωσης», η οποία τώρα περιλαμβάνει επίσης τη χρήση πλωτού πλοίου ή οχήματος ως μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση πετρελαίου και άλλων προϊόντων πετρελαίου ή τη ναύλωση πλοίων γεωτρήσεων.
 • Δίνεται έμφαση στην υπεροχή της αρχής της συμβατικής ελευθερίας σύμφωνα με τις διεθνείς ναυτιλιακές πρακτικές.
 • Οι ναυλώσεις σκαφών και οι συμβάσεις φορτίου εισήχθησαν επίσημα ως τύποι ναύλωσης. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, ωστόσο, καθώς η συνεχώς εξελισσόμενη φύση των πρακτικών της βιομηχανίας εμπορευματικών μεταφορών δημιουργεί υβριδικές παραδοσιακές μορφές για την κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων μεταφορικών αναγκών. Και
 • Οι κανόνες που διέπουν τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων τροποποιήθηκαν από τους κανόνες της Χάγης-Βίσμπι.

J. Επιβολή

 • Η έννοια της δέσμευσης πλοίων ως προσωρινών μέτρων που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών του 1952 (στο βαθμό που ισχύει) και τον Ελληνικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου ή δέσμευσης πλοίου όταν ο ενάγων που ζητά την επιβολή τους ως προσωρινών μέτρων ενεργεί κακόπιστα.
 • Για την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας δόθηκε περίοδος χάριτος πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής του δικογράφου, μετά την οποία δεν μπορεί να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου.
 • Εισήχθη η έννοια του αγγλικού δικαίου της «εγκεκριμένης πώλησης από το δικαστήριο». Και
 • Οι νομικές συνέπειες της καταχώρισης πώλησης σε πλειστηριασμό που πραγματοποιείται στο εξωτερικό είναι οι ίδιες με αυτές για τις πωλήσεις σε πλειστηριασμό που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο άρθρο αυτό συνέβαλε και η πρακτική της Αθήνας Κωνσταντίνα Κοτσούμπα Σάντος.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στον ιστότοπο του WFW και έχει αναπαραχθεί εδώ με την ευγενική άδεια

Οι απόψεις που παρουσιάζονται είναι αποκλειστικά του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του SAFETY4SEA και προορίζονται μόνο για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών και συζήτησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *