Δυναμική παρουσία και υψηλή απόδοση ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe

Δυναμική παρουσία και υψηλή απόδοση ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe

Η Ελλάδα εκμεταλλεύεται με συνέπεια τις ευκαιρίες που παρέχουν τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία με εξαιρετική επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών σε μια σειρά κρίσιμων δεικτών, όπως ο αριθμός των εγκεκριμένων έργων , τον αριθμό των εγγραφών έργων και το ποσό της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε. Κατά την περίοδο 2021-2022, η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση στο Horizon Europe, με 829 έργα ή το 16,5% του συνόλου των έργων της ΕΕ και εγκεκριμένη χρηματοδότηση 644,72 εκατ. ευρώ, ή το 4,5% του συνόλου των έργων της ΕΕ. Στα έργα αυτά συμμετέχουν 505 μοναδικά ελληνικά ιδρύματα, με συνολικά 1.716 συνεισφορές.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από στατιστικά στοιχεία και δείκτες της νέας έκδοσης (στα ελληνικά) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) «Ερευνητική δραστηριότητα ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα έργα, πρόγραμμα Horizon Europe, 2021-2022» (https://metrics.ekt.gr/publications/651). Κατά τον πρώτο διετές κύκλο του Horizon Europe (2021-2022), τα εγκεκριμένα έργα περιλαμβάνουν ελληνικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η συμμετοχή προέρχεται και από τις δεκατρείς περιφέρειες, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων και το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης εντοπίζονται στους τομείς «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα». Αξιοσημείωτη είναι και η δικτύωση που πέτυχαν ελληνικοί οργανισμοί, η οποία οδήγησε στη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με οργανισμούς από 92 χώρες.

Όπως σημείωσε η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Έφη Σακχίνη, «Ο σχεδιασμός κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, συνοδευόμενος από αποτελεσματικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή τους, έχει γίνει βασικός παράγοντας για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομία με αξιοσημείωτα αποτελέσματα, υποστηριζόμενη από εθνικά σημεία εστίασης.» (Συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ.) Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της άμεσης δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας, το ΕΚΤ, ως εθνικός στατιστικός φορέας, συλλέγει και παρέχει δεδομένα για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των δημοσίων οικονομικών παρεμβάσεων.

Μέσω αυτής της έκδοσης, το ΕΚΤ παρουσιάζει νέες εθνικές στατιστικές που παράγονται ως εθνικός στατιστικός φορέας με θέμα «Ερευνητική δραστηριότητα ελληνικών ιδρυμάτων σε χρηματοδοτούμενα έργα» και αναλύει τη συμμετοχή των ελληνικών ιδρυμάτων στο Horizon Europe, εστιάζοντας στα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, 2021. και 2022. Δεδομένα εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων eCORDA. Να σημειωθεί ότι από το 2012 εκδίδεται το ΕΚΤ Ειδικές εκθέσεις που περιέχουν αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των ελληνικών ιδρυμάτων Στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία, να επισημάνετε σημαντικές πτυχές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματική στόχευση των δημόσιων ερευνητικών πολιτικών.

READ  Νέα του κολλεγίου για φοιτητές της περιοχής συμμαχίας για την άνοιξη του 2021

Ερευνητική δραστηριότητα ελληνικών φορέων στον ευρωπαϊκό ορίζοντα

Τα νέα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής του ΕΚΤ επικεντρώνονται στην ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών ιδρυμάτων σε χρηματοδοτούμενα έργα, δηλαδή έργα που αξιολογήθηκαν θετικά και προχώρησαν σε συμφωνίες επιχορήγησης. Ένα από τα βασικά κριτήρια δημοσίευσης είναι ο αριθμός των εγκεκριμένων έργων στο Horizon Europe την περίοδο 2021-2022, όπου η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27 με 829 εγκεκριμένα έργα (μερίδιο 16,5% επί των συνολικών 5.019 εγκεκριμένων έργων). Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο πρωτοστατούν. Επιπλέον, στην κατάταξη με βάση τον συντονιστικό ρόλο, που αποτελεί έμμεσο δείκτη της αριστείας, της αναγνώρισης και της θέσης χωρών και ιδρυμάτων στον τομέα της έρευνας, η Ελλάδα κατατάσσεται όγδοη (8) μεταξύ των χωρών της ΕΕ27 (204 έργα, 4,2% μερίδιο).

Η δεύτερη βασική διάσταση στις προσπάθειες προσδιορισμού του βαθμού ή της «έντασης» της ερευνητικής δραστηριότητας των κρατικών φορέων είναι ο αριθμός των συμμετοχών. Το μερίδιο της Ελλάδας έφτασε τους 1.716 συμμετέχοντες (5,3%), καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των εισφορών αυτών μεταφράζεται σε χρηματοδότηση ύψους 644,72 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 4,5% της συνολικής χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι φορείς από την ΕΕ27, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει και πάλι την έβδομη θέση.

Όσον αφορά τους κύριους φορείς ανά κλάδο δραστηριότητας, στον κλάδο Επιχειρήσεων (BES) υπάρχει συνολική χρηματοδότηση 209,95 εκατ. ευρώ. Οι τρεις εταιρείες που έλαβαν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι οι WINGS ICT SOLUTIONS, UBITECH και TITAN. Στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΕ) συμμετείχαν όλα τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης 209,87 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών (ICCS) κατέλαβαν την πρώτη θέση και ακολούθησαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στον δημόσιο τομέα (ΦΕΚ), με συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση 177,08 εκατ. ευρώ, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάς κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθούν το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος και το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας στον Τομέα της Πληροφόρησης, της Επικοινωνίας και της Αθήνας. Η γνώση. τεχνολογίες. Τέλος, στον Ιδιωτικό Μη Κερδοσκοπικό τομέα (PNP), με συνολική χρηματοδότηση 47,82 εκατ. ευρώ, κορυφαίοι φορείς είναι το FOODSCALE, το CORE Innovation Center και το INLECOM Innovation.

Θεματική εξειδίκευση της ελληνικής ενασχόλησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη θεματική εξειδίκευση της ελληνικής συμμετοχής, σε σύνολο 829 εγκεκριμένων έργων, το 75,4% (625 έργα) ανήκει στον δεύτερο πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» του Horizon Europe. Ο συγκεκριμένος πυλώνας βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος, με μεγαλύτερο προϋπολογισμό 53,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέας γνώσης και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών. Χωρίζεται σε έξι θεματικές ομάδες δραστηριοτήτων: «Υγεία», «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς», «Πολιτική Ασφάλεια της Κοινωνίας», «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» και «Τρόφιμα και Μεταφορά”. Βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον. Ομοίως, στον πρώτο πυλώνα «Επιστήμη της Αριστείας», εντάχθηκε το 14,4% (119) των έργων με ελληνική συμμετοχή. Τέλος, μικρότερος αριθμός έργων (23 έργα, 2,8%) καλύπτεται στον τρίτο πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» και στον ειδικό στόχο «Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του ευρωπαϊκού ερευνητικού πεδίου» (62 έργα, 7,5%).

Για να αναλυθεί περαιτέρω η ελληνική συμμετοχή στον δεύτερο πυλώνα, το πολυπληθέστερο, ως προς τον αριθμό των έργων, τη συμμετοχή και το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης, είναι το σύμπλεγμα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 195 έργα (23,5% του συνόλου των έργων με ελληνική συμμετοχή), 458 υποβολές (26,7% των συνολικών ελληνικών συμμετοχών) και χρηματοδότηση 208,33 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί το «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» με 161 έργα (19,4% του συνόλου των έργων με ελληνική συμμετοχή), 352 συμμετοχές (20,5% της συνολικής ελληνικής συμμετοχής) και χρηματοδότηση 135,34 εκατ. ευρώ. (21,0% της συνολικής ελληνικής χρηματοδότησης). Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της ΕΕ27, με βάση τον αριθμό των συμμετοχών και τη χρηματοδότηση της ΕΕ (εκατομμύρια ευρώ) στον δεύτερο πυλώνα, σε όλους τους ομίλους η Ελλάδα κατατάσσεται ψηλά και συγκαταλέγεται στις οκτώ πρώτες χώρες. Την υψηλότερη θέση (πρώτη) κατέγραψε η ομάδα «Πολιτική Προστασία της Κοινότητας» (116 Έλληνες συμμετέχοντες, με χρηματοδότηση 31,27 εκατ. ευρώ). Ακολουθεί το «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», όπου η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη (5) θέση σε συμμετοχές και την έκτη (6) στη χρηματοδότηση.

Δίκτυα συνεργασίας – συμμετοχή ελληνικών περιφερειών

Δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των περισσότερων έργων του Horizon Europe, τα περισσότερα υλοποιούνται μέσω συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορέων και των ομολόγων τους στο εξωτερικό. Τα 505 ελληνικά ιδρύματα, που συμμετείχαν σε 829 έργα, ανέπτυξαν συνολικά 30.476 συνεργασίες με ιδρύματα από 92 χώρες, με το υψηλότερο ποσοστό –όπως αναμενόταν– να ανήκει σε χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ισπανία είναι η χώρα της οποίας τα ιδρύματα έχουν πετύχει τη μεγαλύτερη συνεργασία με ελληνικούς ερευνητικούς ομίλους. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν 3.644 συνεργασίες (μερίδιο 12,0%) σε όλα τα έργα με ελληνική συμμετοχή. Ακολουθεί η Ιταλία (3.268 συνεργασίες, 10,7%) και η Γερμανία (2.740 συνεργασίες, 9%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία και το Βέλγιο (2.156 και 1.689 συνεργασίες, αντίστοιχα).

Τέλος, η έκδοση του ΕΚΤ αναλύει διεξοδικά και αναδεικνύει τις επιδόσεις των δεκατριών ελληνικών περιφερειών με βάση τον αριθμό των έργων, τις συμμετοχές και τη χρηματοδότηση που προέκυψε. Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει την πλειονότητα των συμμετοχών (1.009 συμμετοχές, χρηματοδότηση: 363,06 εκατ. ευρώ), ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία (320 συμμετοχές, χρηματοδότηση: 137,26 εκατ. ευρώ) και την Κρήτη (151 συμμετοχές, χρηματοδότηση: 60,37 εκατ. ευρώ).

Το ΕΚΤ ως εθνικό σημείο επαφής του Horizon Europe

Το Horizon Europe είναι το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για την περίοδο 2021 – 2027. Είναι το κύριο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και οι βασικές προτεραιότητές του είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της οικονομίας και η ευημερία και ασφάλεια των πολιτών . Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην οικονομία και την κοινωνία. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για το Horizon Europe, ειδικά για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) στο πλαίσιο του Πυλώνα 1 και τους θεματικούς τομείς «Υγεία» και «Ψηφιακός, Βιομηχανία και Διάστημα». , καθώς και για την αποστολή του καρκίνου, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

Χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία του ως εθνικό σημείο εστίασης από το 1998 στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία, το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, εταιρείες, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών, από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης έως την ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση έργων και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, το ΕΚΤ καταγράφει και αναλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *