Θετικές προοπτικές αξιολόγησης καθώς συνεχίζονται οι σημαντικές προκλήσεις

Θετικές προοπτικές αξιολόγησης καθώς συνεχίζονται οι σημαντικές προκλήσεις

Τομέα Ελλάδα ποσοστά BB+, μια βαθμίδα κάτω από τον επενδυτικό βαθμό αλλά εμείς Αμυλο Οι προοπτικές μας είναι από σταθερές σε θετικές τον Δεκέμβριο του 2022. Ο προσδιορισμός της θετικής προοπτικής βασίστηκε σε μια σειρά παραγόντων, παρά τις σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που παραμένουν.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, μια σειρά από προκλήσεις παραμένουν: μέτρια ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα περίπου 1%, ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ 11,6%, περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση, άκαμπτη αγορά εργασίας, ευπάθειες του εξωτερικού τομέα , και η οικονομία παραμένει σε ύφεση. – Αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα. Οι βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου αυξάνουν επίσης την πολιτική αβεβαιότητα, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στις οικονομικές πολιτικές μετά τις εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Υποθέτουμε οικονομική επιβράδυνση αλλά όχι ύφεση στην ελληνική οικονομία

Όσον αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1,3% φέτος πριν ανακάμψει σε υψηλότερο από το πιθανό 2,0% το επόμενο έτος και κατά μέσο όρο 1,4% την περίοδο 2025-2027. Η Scope δεν αναμένει ύφεση φέτος. Η τρέχουσα οικονομική επιβράδυνση ακολουθεί μια ισχυρή ανάκαμψη μετά την κρίση της πανδημίας: ανάπτυξη 8,4% το 2021 και εκτιμώμενο 4,9% πέρυσι, υπεραποδόσεις ευρώμέσοι όροι περιοχής (Φιγούρα 1).

Σχήμα 1. Πραγματική Οικονομική Ανάπτυξη (%), 2020-24F

Πηγή: Eurostat, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πρόβλεψη Πεδίου Αξιολογήσεων

Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το εξαιρετικά υψηλό 9,3% πέρυσι σε 3,9% το 2023 και 2,8% το επόμενο έτος. Η αναμενόμενη διακοπή της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τελικό επιτόκιο (στις καταθέσεις) τουλάχιστον 3% έως το φετινό καλοκαίρι θα πρέπει να προσφέρει μια πολύ αναγκαία ανακούφιση στις περιφερειακές αγορές και οικονομίες.

READ  Τα ελληνικά χειρόγραφα μοναστηριών αφηγούνται μια νέα ιστορία της οθωμανικής κυριαρχίας: NPR

Ωστόσο, παρόλο που τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια συνεχίζουν να αυξάνονται τους επόμενους μήνες, η απόδοση του 10ετούς έχει υποχωρήσει – στο 4,3%, που είναι μια διαφορά 182 μονάδων βάσης για τα Ομόλογα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική έκπτωση από την κορυφή του 5,1% και 295 μονάδες βάσης από το περασμένο φθινόπωρο.

Η ενισχυμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη υποστηρίζει τις αξιολογήσεις εάν διατηρηθεί μετά τις εκλογές

Η πολύ ενισχυμένη ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη για την Ελλάδα από την κρίση του COVID-19, η οποία αρχικά οδήγησε στην αναβάθμιση του Scope σε BB+, θα ήταν θετική εάν διατηρηθεί και μετά τις φετινές εκλογές. Τα εργαλεία της ευρωπαϊκής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ενισχύουν τη βιωσιμότητα του χρέους ιδιαίτερα ευάλωτων δανειοληπτών, όπως η Ελλάδα, αγοράζοντας περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας και επανεπενδύοντας τις αποπληρωμές, χαλαρώνοντας τις απαιτήσεις εξασφαλίσεων και τις πληρωμές επόμενης γενιάς από την ΕΕ.

Το ενισχυμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΚΤ μετά την κρίση του COVID-19 και οι απαλλαγές που παρέχουν στην Ελλάδα πρόσβαση στις διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος δημιουργούν έναν βαθμό πρόσθετης σύγκλισης του προφίλ πιστωτικού κινδύνου του κρατικού χρέους με αυτό άλλων κρατών μελών της ευρωζώνης. Εφόσον η Ελλάδα παραμένει σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ, υποθέτουμε ότι η ΕΚΤ θα παρέχει στήριξη στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αποδεικνύοντας τη συνεχή υποστήριξή της προς την Ελλάδα, ακόμη και όταν οι συνθήκες της κρίσης του COVID-19 εξασθενούν.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενισχυθεί. Η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, βοηθώντας δυσανάλογα τους πιο υπερχρεωμένους δανειολήπτες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα. Η έντονη εστίαση των αξιολογήσεων της Scope στην ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη διαφορά στην προσέγγιση της αξιολόγησης του κράτους σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς αξιολόγησης.

READ  Οικονομικών διευκολύνει την αύξηση και ανανέωση του προγράμματος τιτλοποίησης εισπρακτέων λογαριασμών στα 300 εκατ. ευρώ για την ελληνική κρατικά ελεγχόμενη δημόσια εταιρεία ενέργειας Α.Ε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους

Η θετική μας προοπτική για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας οφείλεται επίσης στη μείωση του δημόσιου χρέους. Η θεμελιώδης ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους αναμένει ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί από 171% το 2022 σε 164,5% το 2023 και 150,5% έως το 2027. Αυτό ακολουθεί ένα ανώτατο όριο 206,3% το 2020. Ο υψηλός πληθωρισμός συμβάλλει στη μείωση του χρέους Αλλά ο πληθωρισμός μπορεί επίσης να τους μειώσει. Αυτό αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο για την πορεία της Ελλάδας προς την επενδυτική βαθμίδα εάν τα επιτόκια αυξηθούν ξανά.

Σχήμα 2. Χρέος γενικής κυβέρνησης και πληρωμές τόκων

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Eurostat και προβλεπόμενο φάσμα αξιολογήσεων

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Eurostat και προβλεπόμενο φάσμα αξιολογήσεων

Τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και το αδύναμο δημόσιο χρέος συνιστούν πιστωτικούς περιορισμούς

Λόγω των υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού, οι καθαρές πληρωμές τόκων ως ποσοστό των εσόδων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθούν από 5% των εσόδων της γενικής κυβέρνησης το 2021 σε 8,9% έως το 2027, παρόλο που ο δείκτης χρέους της Ελλάδας μειώνεται.Σχήμα 2). Αυτό συνιστά εμπόδιο για περαιτέρω άνοδο των αξιολογήσεων της Ελλάδας. Παρόλο που η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους υποστηρίζεται από χαμηλότερο δείκτη χρέους, η βιωσιμότητα του χρέους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξασθενεί καθώς τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους από τους ευρωπαϊκούς επίσημους δανειστές – κυρίως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – σταδιακά αντικαθίστανται. . Η χρηματοδότηση από την αγορά είναι πιο ακριβή.

Η κίνηση της ΕΚΤ σε ποσοτική σύσφιξη θα μετατοπίσει το χρέος που κατέχει το ευρωπαϊκό σύστημα στους προϋπολογισμούς του ιδιωτικού τομέα. Δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις κρατικών αξιολογήσεων εκχωρούνται σε ιδιώτες κρατικούς τίτλους, η ποσοτική αυστηροποίηση είναι πιστωτική αρνητική με την επέκταση του αποθέματος ιδιόκτητων τίτλων που μπορούν να αξιολογηθούν.

READ  Η Ελλάδα αναμένει φέτος μισό εκατομμύριο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Αναμένουμε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ από το 2024 έως το 2027, το οποίο είναι ελαφρώς πιο συντηρητικό από την υπόθεση της κυβέρνησης για 2%. Η διατήρηση των συνετών πρωτογενών πλεονασμάτων μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Ενισχυμένης Παρακολούθησης και μετά τις εκλογές του 2023 είναι ζωτικής σημασίας για να ανακτήσει η Ελλάδα το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Scope Ratings έχει δύο συγκεκριμένες ημερολογιακές ημερομηνίες αναθεώρησης για τις αξιολογήσεις κρατικών κρατών της Ελλάδας φέτος – 3 Μαρτίου και 4 Αυγούστου 2023.

Για μια ματιά σε όλα τα σημερινά οικονομικά γεγονότα, ανατρέξτε στον ιστότοπό μας Οικονομικό ημερολόγιο.

Ο Dennis Shen είναι ο Διευθυντής Αξιολογήσεων Κυρίαρχου και Δημόσιου Τομέα Scope Ratings GmbH. Ο Keith Mullin, Senior Editor του Scoop, συνέβαλε σε αυτό το σχόλιο.

Αυτό κατάσταση Δημοσιεύτηκε αρχικά στο FX Empire

Περισσότερα από το FXEMPIRE:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *