Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο ελληνικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του εκτεθειμένου σταθερού κόστους για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την επιδημία του κορονοϊού – The European Sting – Critical News & Insights on European Policy, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology

(πίστωση: Unsplash)

Αυτό το άρθρο σας παρουσιάζεται σε συνεργασία με Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΤο


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό σχέδιο για την επιδότηση ακάλυπτου σταθερού κόστους για εταιρείες που πλήττονται από την επιδημία του κορονοϊού. Το σχέδιο εγκρίθηκε με κρατική ενίσχυση προσωρινό πλαίσιο Έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μάργκαρετ VestagerΥπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού:Πολλές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν δει σημαντική μείωση των εσόδων τους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και των μέτρων που απαιτούνται για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Αυτό είναι καταπληκτικό 500 εκατομμύρια ευρώ Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να υποστηρίξει αυτές τις εταιρείες βοηθώντας τις να καλύψουν σταθερό κόστος που δεν καλύπτεται από τα έσοδά τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για να βρούμε πρακτικές λύσεις για να μετριάσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ “.

Ελληνική κλίμακα υποστήριξης

μετά την έγκριση Αρκετά σχέδια βοήθειας της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της επιδημίας του κορονοϊούΗ Ελλάδα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ένα σχέδιο για περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων υπό προσωρινό πλαίσιοΤο

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ελλάδα σχεδιάζει να παράσχει οικονομική βοήθεια σε ορισμένες εταιρείες προκειμένου να γεφυρωθεί η έλλειψη ρευστότητας που σχετίζεται με την έξαρση του κορονοϊού και έτσι να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα τους (εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα). Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή πίστωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή φόρων και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης που οφείλονται από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η πίστωση (i) δίνει στον δικαιούχο το δικαίωμα να αφαιρέσει το ποσό βοήθεια από αυτές τις υποχρεώσεις προς το κράτος · και (2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το μέτρο θα επιτρέψει στις ελληνικές αρχές να υποστηρίξουν εταιρείες που παρουσίασαν μείωση του μηνιαίου κύκλου εργασιών μεταξύ Απριλίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, βοηθώντας τους να καλύψουν τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η συνδρομή θα καλύψει έως και 70% (90% στην περίπτωση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) των πάγιων δαπανών που δεν καλύπτονται από έσοδα. Το συνολικό ποσό της βοήθειας δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία.

Επιπλέον, οι εταιρείες που ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή ίδρυσαν νέα υποκαταστήματα από την 1η Απριλίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες λεωφορείων στην Ελλάδα (οι λεγόμενες εταιρείες του ΚΤΕΛ), θα είναι επιλέξιμες για βοήθεια έως 225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους επιλέξιμους τομείς.

READ  Ισχυρή ανάκαμψη στον τουρισμό στην Ελλάδα σημειώνει η Alpha Bank

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η βοήθεια δεν θα υπερβαίνει (1) το συνολικό ποσό των 10 εκατ. Ευρώ ανά εταιρεία. (ii) θα καλύψει ακάλυπτα πάγια έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 · (3) θα απονεμηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 · (4) Θα απονεμηθεί μόνο σε εταιρείες που δεν είχαν ήδη αντιμετωπίσει δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση τις επιλέξιμες ΜΜΕ, ακόμη και αν αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες. Όσον αφορά τη βοήθεια σε νεοσύστατες εταιρείες και εταιρείες του ΚΤΕΛ, (i) δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των 225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς άλλους επιλέξιμους · και (ii) θα απονεμηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τέλος, η Ελλάδα θα διασφαλίσει ότι οι κανόνες για τη συσσώρευση βοήθειας που παρέχεται στο ενδιάμεσο πλαίσιο τηρούνται σε όλες τις διαδικασίες.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο στο πλαίσιο του καθεστώτος είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο ενδιάμεσο πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή συμφώνησε να πραγματοποιήσει την ενίσχυση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Η UNHCR υιοθέτησε α προσωρινό πλαίσιο Για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Ενδιάμεσο πλαίσιο όπως τροποποιήθηκε στις 3 ΑπριλίουΚαι 8 ΜαΐουΚαι 29 ΙουνίουΚαι 13 Οκτωβρίου 2020 και 28 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει τους ακόλουθους τύπους βοήθειας που μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη:

(ΕΓΩ) Άμεσες επιχορηγήσεις, εγχύσεις αποθεμάτων, επιλεκτικά φορολογικά οφέλη και προκαταβολές Έως 225.000 ευρώ για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 270.000 ευρώ για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατομμύρια ευρώ για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς για την κάλυψη επειγόντων αναγκών ρευστότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγήσουν, έως και ονομαστική αξία 1,8 εκατ. Ευρώ ανά εταιρεία, άτοκα ή εγγυητικά δάνεια για δάνεια που καλύπτουν το 100% των κινδύνων, εκτός από τον πρωτογενή γεωργικό τομέα και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου υπάρχουν όρια Ισχύουν 225.000 ευρώ και 270.000 ευρώ ανά εταιρεία, αντίστοιχα.

(Κατα δευτερον) Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνουν εταιρείες Για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να παρέχουν δάνεια σε πελάτες που τα χρειάζονται. Αυτές οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να καλύψουν έως και το 90% του κινδύνου δανείου για να βοηθήσουν τις εταιρείες να καλύψουν κεφάλαια κίνησης και άμεσες επενδυτικές ανάγκες.

READ  Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών καταγράφει την πορεία προς την ανάκαμψη στη σειρά διαλόγου Ελληνο-Αυστραλίας

(Τρίτος) Γενικά επιδοτούμενα εταιρικά δάνεια (μεγάλα και μικρά χρέη) Ευνοϊκά επιτόκια για τις εταιρείες. Αυτά τα δάνεια μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να καλύψουν κεφάλαια κίνησης και άμεσες επενδυτικές ανάγκες.

(Τέταρτον) Εγγυήσεις για τράπεζες που κατευθύνουν κρατική ενίσχυση στην πραγματική οικονομία Η εν λόγω ενίσχυση είναι άμεση ενίσχυση στους πελάτες των τραπεζών και όχι στις ίδιες τις τράπεζες και παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο διασφάλισης της ελάχιστης στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.

(Πέμπτος) Βραχυπρόθεσμη γενική ασφάλιση εξαγωγικής πίστωσης για όλες τις χώρες, χωρίς να χρειάζεται το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αποδείξει ότι το εν λόγω κράτος είναι προσωρινά «μη εμπορεύσιμο».

(εμείς) Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης του κορωνοϊού (Ε & Α) Για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης υγείας με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών παροχών. Μπορεί να χορηγηθεί ανταμοιβή για έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

(vii) Υποστηρίξτε την κατασκευή και επέκταση εγκαταστάσεων δοκιμών Για την ανάπτυξη και τον έλεγχο προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, των αναπνευστήρων και των προστατευτικών ενδυμάτων) χρήσιμων για την αντιμετώπιση του ξεσπάσματος του κοροναϊού, μέχρι την πρώτη βιομηχανική εξάπλωση. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών παροχών, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από το μπόνους όταν η επένδυσή τους υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση λήξει εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της βοήθειας.

(όγδοο) Υποστηρίξτε την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την ανταπόκριση στο ξέσπασμα του ιού Corona Με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών παροχών, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από το μπόνους όταν η επένδυσή τους υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση λήξει εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της βοήθειας.

(ένατος) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή αναβολών φόρων ή/και αναστολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Για τους τομείς, τις περιοχές ή τους τύπους επιχειρήσεων που πλήττονται περισσότερο από την επιδημία.

(Χ) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθών για τους εργαζόμενους Για τις εταιρείες των τομέων ή των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από το ξέσπασμα του κορονοϊού και θα μπορούσαν να χρειαστεί να απολύσουν υπαλλήλους.

(ενδέκατος) Στοχευμένη βοήθεια ανακεφαλαιοποίησης Για μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, εάν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη λύση. Εφαρμόζονται διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά: συνθήκες σχετικά με την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και την κλίμακα της παρέμβασης. Προϋποθέσεις για την είσοδο του κράτους σε εταιρικό κεφάλαιο και μπόνους · Προϋποθέσεις εξόδου του κράτους από το κεφάλαιο των αντίστοιχων εταιρειών. Όροι που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των μερισμάτων και της μέγιστης αμοιβής για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. απαγόρευση αμοιβαίων επιδοτήσεων, απαγόρευση απόκτησης και πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού · Απαιτήσεις διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων.

READ  Μετά τη συμφωνία Rafale, η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν τη διμερή συνεργασία στην ασφάλεια και την οικονομία

(12) Επιδότηση ακάλυπτου σταθερού κόστους Για εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου καταλληλότητας τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού. Η υποστήριξη θα συνεισφέρει σε ένα μέρος των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τις αποδόσεις τους, έως 10 εκατομμύρια ευρώ κατ ‘ανώτατο όριο ανά έργο.

Το ενδιάμεσο πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης μεταξύ τους, με εξαίρεση τα δάνεια και τις εγγυήσεις για το ίδιο δάνειο και να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται από το ενδιάμεσο πλαίσιο. Επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να συνδυάσουν όλα τα μέτρα στήριξης που χορηγούνται στο Ενδιάμεσο Πλαίσιο με τις τρέχουσες δυνατότητες να χορηγήσουν ελάχιστο ποσό 25.000 ευρώ σε μια εταιρεία για τρία οικονομικά έτη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και 30.000 ευρώ σε τρία οικονομικά έτη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 200.000 ευρώ σε τρία οικονομικά έτη για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους άλλους τομείς. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να αποφεύγουν την αδικαιολόγητη συσσώρευση μέτρων στήριξης για τις ίδιες τις εταιρείες για τη μείωση της στήριξης για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους.

Επιπλέον, το ενδιάμεσο πλαίσιο συμπληρώνει πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη τα κράτη μέλη για να μετριάσουν τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Στις 13 Μαρτίου 2020, η αρχή ενέκρινε την α Επικοινωνία σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19 Προσδιορίστε αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν γενικά εφαρμοστέες αλλαγές υπέρ των εταιρειών (όπως αναβολές φόρων ή υποστήριξη για βραχυχρόνια εργασία σε όλους τους τομείς), οι οποίες είναι εκτός των κανόνων κρατικής ενίσχυσης. Μπορούν επίσης να αποζημιώσουν τις εταιρείες για ζημίες που υπέστησαν λόγω και την άμεση αιτία της επιδημίας του κορονοϊού.

Το προσωρινό πλαίσιο θα ισχύει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2021. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα εκτιμήσει πριν από την ημερομηνία αυτή εάν χρειάζεται παράταση.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.61574 στη διεύθυνση Αρχείο κρατικών ενισχύσεων στην επιτροπή Ανταγωνισμός ιστοσελίδα μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα παρατίθενται στο Εβδομαδιαία νέα για τον διαγωνισμόΤο

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν για το ενδιάμεσο πλαίσιο και άλλες ενέργειες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κοροναϊού ΕδώΤο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *