PwC Greece – Ετήσια οικονομική ενημέρωση της ναυτιλιακής βιομηχανίας

Η PwC Greece μοιράστηκε το όραμά της σχετικά με τα βασικά θέματα που διαμορφώνουν επί του παρόντος το τοπίο της ναυτιλιακής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια μιας διήμερης εικονικής εκδήλωσης με τίτλο “PwC Annual Update for Shipping Industry Finance Professionals”. Η εκδήλωση διοργανώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 επαγγελματίες στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών που έχουν ενημερωθεί από ειδικούς της PwC σχετικά με ορισμένα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Σε ένα δύσκολο και απρόβλεπτο επιχειρηματικό τοπίο, η ναυτιλιακή βιομηχανία αναδιαμορφώνεται σταδιακά και προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις. Κα. Ο Santos Equitz, Γενικός Διευθυντής του ηγέτη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, PwC Greece, σημείωσε ότι ζητήματα όπως η πανδημία COVID 19, νέες εκθέσεις ESG και άλλοι κανονισμοί που επηρεάζουν τους παρόχους χρηματοοικονομικών μεταφορών και τη νέα φορολογική νομοθεσία οδηγούν σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για ναυτιλιακές εταιρείες στις οποίες τα χρήματα απαιτείται απαιτείται για να ανταποκριθεί εγκαίρως. Κατάλληλο και αποτελεσματικό. Η εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας, η καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη στρατηγικών ESG είναι τα κύρια εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Τα αποτελέσματα της αναφοράς COVID-19

Η πανδημία COVID 19, σε συνδυασμό με την τρέχουσα αστάθεια στο χρηματιστήριο, δημιούργησε ένα οικονομικό περιβάλλον που είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λογιστική και την υποβολή εκθέσεων. Η PwC παρείχε τις γνώσεις της για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει επηρεαστεί από διαταραχές των επιχειρήσεων και σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση του πληρώματος και τη συνεχιζόμενη συντήρηση των σκαφών τους συγκεκριμένα, η PwC σημείωσε ότι ο έλεγχος απομείωσης επηρεάζει πολλούς τομείς οικονομικών καταστάσεων, με τις υποκείμενες υποθέσεις να υπόκεινται σε αβεβαιότητα της αγοράς. Η PwC ενθάρρυνε επίσης τις εταιρείες να συνεργαστούν νωρίς με τις τράπεζες τους όταν προβλέπουν πιθανές παραβιάσεις των συμβάσεων, καθώς η αξιολόγηση χρέους έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις ρευστότητας και βιωσιμότητας. Το τρέχον περιβάλλον οδηγεί την ανάγκη για διαφανείς γνωστοποιήσεις, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν μια σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το COVID 19.

Η Stephanie Dias, Διευθυντής Εγγυήσεων, πιστεύει ότι ο κύριος στόχος της οικονομικής ενημέρωσης είναι οι προμηθευτές να είναι προληπτικοί στις συζητήσεις με τους δανειστές, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους ρευστότητας και αντισυμβαλλομένου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν καλή κατανόηση της ικανότητάς τους να λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση ή να αναχρηματοδοτούν υφιστάμενα δάνεια, καθώς οι απαιτήσεις εξυπηρέτησης του χρέους έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εκτιμήσεις βιωσιμότητας.

Τάσεις εταιρικής διακυβέρνησης

Η εκδήλωση κάλυψε επίσης τις τρέχουσες τάσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και τον αντίκτυπό τους στα οικονομικά αποτελέσματα των ναυτιλιακών εταιρειών. Σύμφωνα με την PwC Greece, η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να αναλάβει άμεση δράση για τη βελτίωση του χώρου εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς σύντομα θα επηρεαστεί από νέες τάσεις στις εκθέσεις ESG και από νέους κανονισμούς. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι αποστολείς με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση έχουν υπεραπόδοση των αποθεμάτων από τους συναδέλφους τους στη βιομηχανία. Επιπλέον, οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξετάζουν τις εκθέσεις ESG για να προσδιορίσουν τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Δεδομένου ότι η πλειονότητα των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών ανήκουν στην οικογένεια, η εταιρική διακυβέρνηση που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με την ισχυρή οικογενειακή διακυβέρνηση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πιστωτών. Η συνάφεια και η αξιοπιστία της επιχείρησης με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την αποτελεσματικότητα της οικογενειακής διακυβέρνησης.

READ  Μητσοτάκης: Το ΝΑΤΟ ενωμένο για την υποστήριξη της Ουκρανίας

Ο Γιώργος Δρυάς, Ανώτερος Διευθυντής, Διακυβέρνηση, Κίνδυνος και Συμμόρφωση, PwC Greece σχολίασε: «Η εταιρική διακυβέρνηση είναι μια σημαντική πρόκληση για τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω της παρουσίας ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών, υπαλλήλων, παρόχων χρηματοδότησης, ναυλωτών, κοινωνίας και άλλοι, που επιθυμούν να δουν ότι τα συμφέροντά τους θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός τυπικού συστήματος επιχειρησιακής διακυβέρνησης, το οποίο διασφαλίζει την υπευθυνότητα, την εποπτεία και την εποπτεία. Ως εκ τούτου, η εταιρική διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο τις δημόσιες ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες.

Εξελίξεις στις εκθέσεις περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης και τον αντίκτυπό τους στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας

Το περιβάλλον, η κοινωνία, η διακυβέρνηση και το κλίμα της κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία και παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, σύμφωνα με την PwC. Επειδή οι νέοι κανονισμοί και απαιτήσεις ESG έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματοδότηση των εμπορευματικών μεταφορών, οι αποστολείς έχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη, όπως η διαχείριση οργανισμών αξιολόγησης ESG, η αντιμετώπιση μεταβαλλόμενων απαιτήσεων επενδυτών, η δημιουργία αναφορών ESG «επενδυτικού βαθμού», η ενίσχυση της διακυβέρνησης, ο σχεδιασμός του Net Zero και η στρατηγική Πράσινος μετασχηματισμός και τεχνολογική ενδυνάμωση στην παροχή πληροφοριών ESG σε ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, καθώς οι δεσμεύσεις της ESG και η στρατηγική Net Zero γίνονται ένα πιο πιεστικό ζήτημα για την κοινωνία, υπάρχουν ορισμένες βασικές εκτιμήσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ναυτιλιακές εταιρείες, όπως το μέγεθος και η ηλικία του στόλου τους, η εφαρμογή των τρεχόντων τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων και η ανάγκη για συνεχή πρόσβαση στα δεδομένα.

Ο Δημήτρης Σακίμπς, Ανώτερος Διευθυντής, ESG, Βιώσιμη και Κλιματική Αλλαγή, PwC Greece σχολίασε: «Καθώς η ESG έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, οι ναυτιλιακές εταιρείες που θέλουν να επιτύχουν τον μετασχηματισμό τους στο ESG πρέπει να λάβουν υπόψη τα στοιχεία του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων από την αρχή έως το τέλος. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό Net Zero και στρατηγικές μείωσης εκπομπών, την ενεργοποίηση του ESG σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τη δημιουργία μηχανισμών αναφοράς ESG που πληρούν τις απαιτήσεις διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μισθωτών, ασφαλιστικών παρόχων και ρυθμιστικών αρχών.

Αντίκτυπος των κανονισμών της Βασιλείας 4 στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ο αντίκτυπός τους στη χρηματοδότηση φορτίων

Οι ειδικοί της PwC επεσήμαναν επίσης την εφαρμογή της Βασιλείας IV από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια αξιοσημείωτη πρόκληση για το ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο, καθώς οι μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων πρέπει να αναθεωρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, οι λογαριασμοί κεφαλαίου θα προσαρμόζονται βασικά σε όλους τους τύπους κινδύνων. Ειδικά για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η Βασιλεία IV εισάγει μια νέα βαθμίδα έκθεσης για ανοίγματα εμπορευμάτων με σκοπό τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της Τυποποιημένης Προσέγγισης. Η επίδραση κεφαλαίου των ανοιγμάτων εμπορευμάτων εξαρτάται από την προσέγγιση που ακολουθεί κάθε τράπεζα για να υπολογίσει την κεφαλαιακή απαίτηση για πιστωτικό κίνδυνο. Η αναμενόμενη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες είναι πιθανό να επηρεάσει το κόστος της κατανομής κεφαλαίου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια για τα εμπορευματικά δάνεια.
Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, Partner, Assurance στην PwC Ελλάδας: «Καθώς οι κανονισμοί της Βασιλείας IV αναμένεται να καταστήσουν την συμβατική χρηματοδότηση δανείων πιο ακριβή, οι ναυτιλιακές εταιρείες ενδέχεται να αρχίσουν να εξετάζουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πλοίων, όπως η αυξημένη χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ειδικά όταν η εταιρεία ναύλωσης δεν είναι θυγατρική τράπεζα, ιδιωτικές τοποθετήσεις και ομόλογα υψηλής απόδοσης. “

Χρήση τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των χρηματοοικονομικών τμημάτων των ναυτιλιακών εταιρειών

Η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ναυτιλιακή βιομηχανία και η PwC Ελλάς έχει μοιραστεί πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τις αναδυόμενες προκλήσεις, καθώς και νέες ευκαιρίες για χρηματοοικονομικές διοικήσεις εφαρμόζοντας συγκεκριμένα εργαλεία.

Η σύγχρονη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού επικεντρώνεται σε θέματα όπως η αριστεία σε λειτουργίες και αυτοματισμούς, cloud ERP και ψηφιακές πλατφόρμες, προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και αυτοματοποιημένοι και προβλέψιμοι έλεγχοι. Αυτή η ατζέντα απαιτεί μια στρατηγική αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας παράλληλα με την ψηφιακή ενδυνάμωση των ναυτιλιακών εταιρειών. Σύμφωνα με την PwC Greece, το SAP S4HΑΝΑ είναι μια λύση που επιτρέπει στα χρηματοοικονομικά τμήματα να ανταποκρίνονται σε οικονομικές προκλήσεις όπως χρονοβόρες και μη τυποποιημένες αναφορές και παρακολούθηση, έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες προμηθειών, πληρωμή καθυστερημένων λογαριασμών και παρουσία πολλών διαφορετικών συστήματα και διαδικασίες που οδηγούν σε ανεπαρκή χρήση πόρων και αυξημένη ανάγκη.

Ο Ιωάννης Ποταμίτης, Διευθυντής Εφαρμογών, δήλωσε: «Η λύση SAP S / 4 HANA παρέχει ενοποιημένες και συγκεντρωτικές πληροφορίες ευθυγραμμισμένες με τις αρχές του GAAP και τα ΔΠΧΑ και παρέχει τυποποιημένες, αξιόπιστες, έγκαιρες και εύκολα προσβάσιμες αναφορές διαχείρισης. Επιπλέον, οι διαδικασίες προμήθειας και παράδοσης ενοποίηση. Χρέωση και πληρωμή, η κοινή χρήση δεδομένων γίνεται ευκολότερη και η αρχιτεκτονική του συστήματος απλοποιείται. Ένα ενοποιημένο μοντέλο δεδομένων, μια ολοκληρωμένη λύση και η χρήση πληροφοριών για την επιτάχυνση της απόδοσης είναι μεταξύ των βασικών στοιχείων των φορτωτών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του τεχνολογικού τους μετασχηματισμού. “

READ  Κατηγορεί τα ρωσικά όπλα, τα παίρνει πίσω

Ενημέρωση φόρου: Επιπτώσεις στους κανόνες οικονομικών άρθρων της ΕΕ και εκθέσεις DAC 6 για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Από την πλευρά της φορολογίας, ο Διευθυντής Φορολογίας Stavola Marosaki σχολίασε τη σταθερότητα του ελληνικού συστήματος φορολογικής ναυτιλίας από το 2019 και δεν αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις στο εγγύς μέλλον. Ως εκ τούτου, ρίξαμε μια ματιά στους κανόνες οικονομικής ουσίας της ΕΕ και στις νέες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει της DAC 6.

Σύμφωνα με την Christina Seroni, Διευθύντρια Φορολογίας, PwC Greece: «Η εισαγωγή κανόνων οικονομικών άρθρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή για τα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα. Αυτοί οι κανόνες είναι το αντίθετο των διεθνών φορολογικών κανόνων που εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη της διάβρωσης και του κέρδους της βάσης μεταφορά (BEPS) από υψηλότερες φορολογικές πολιτείες σε πολιτείες. Χαμηλός φόρος. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών πρέπει να παρακολουθούν, σε τακτική βάση, τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια τους για να εντοπίζουν οποιεσδήποτε δομές ομίλου με εταιρείες σε χαμηλές / χαμηλές φορολογικές δικαιοδοσίες και να επαληθεύουν υλικό απαιτήσεις σε αυτούς τους τομείς.

Όπως σημείωσε η Antonia Zahaki, Διευθυντής Φορολογίας, PwC Greece: «Το DAC6 εισάγει νέες υποχρεώσεις αναφοράς σε σχέση με τις διασυνοριακές εταιρικές συναλλαγές. Οι νέες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων αποτελούν πρωταρχικό βάρος για τους εξωτερικούς συμβούλους επιχειρήσεων των εταιρειών, σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της υποχρέωσης αναφοράς μετατοπίζεται στην ίδια την εταιρεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τομεακή εξαίρεση από την υποχρέωση αναφοράς, η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί επίσης να επηρεαστεί. “

Ο κ. Socrates Leptus, Partner, Global Shipping & Ports Leader, PwC Greece σχολίασε:
«Στην PwC Greece, παρακολουθούμε στενά το ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας και παραμένουμε κοντά στους επαγγελματίες του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών, μοιράζοντας τις γνώσεις μας. Σήμερα, οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλές, ποικίλες και απρόβλεπτες προκλήσεις που επηρεάζουν σοβαρά τις βασικές τους δραστηριότητες Η PwC έχει εμπειρία. Εκτεταμένη εξυπηρέτηση στη ναυτιλιακή βιομηχανία, οι ειδικοί μας μπορούν να υποστηρίξουν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς αυτές τις νέες προκλήσεις. “
Πηγή: PricewaterhouseCoopers

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *